View some of our portfolios:
Thanks to SDCC portfolio class alumni who have posted their work to share. Please click on the links to view their stellar portfolios. Students who attend San Diego City College create portfolio books that can be used to obtain transfer to four year design programs or get an entry level job in the field of graphic design. Please click on the orange links next to each name to view their portfolio.

2012
Jesus Aguilera Portfolio
Desiree Aspiras Portfolio
Sonya Calderon Portfolio
Ying-Jen Lai Portfolio
Judie Le Portfolio
Larisa Mamonova Portfolio
Rachel Wright Portfolio